Tarieven

Tarieven:

Sinds 1 januari 2004 is fysiotherapie niet langer opgenomen in de basisverzekering van het ziekenfonds. Fysiotherapie wordt niet meer standaard vergoed voor wie 18 jaar of ouder is. Alleen voor mensen met bepaalde chronische aandoeningen wordt een uitzondering gemaakt: voor hen wordt fysiotherapie wel vergoed vanaf de 21e behandeling. Het is daarom belangrijk om aanvullend verzekerd te zijn. Tevens is het belangrijk om te informeren bij uw huidige ziektekostenverzekeraar wat de polisvoorwaarden zijn van de aanvullende verzekering.

Onze praktijk heeft met praktisch alle zorgverzekeraars een contract; de tarieven voor behandeling zijn afgesproken met deze zorgverzekeraars. Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar of u bent niet voor fysiotherapie verzekerd, hanteren wij onderstaande prijzen.

Tarieven

   
     

Zitting fysiotherapie

35.00

Zitting incl. toeslag uitbehandeling

48.00

Zitting incl. toeslag inrichting

43.00

verstrekking verband- en hulpmiddelen

 

In overleg

Screening

14.00

Intake en onderzoek na screening

50.00

Intake en onderzoek na verwijzing

50.00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

58.00

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

55.00

Toeslag buiten reguliere werktijden 15.00

Eenvoudige, korte rapporten, verslag aan derden

50.00

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

55.00

BETALINGSREGELING

 

  • De factuur wordt volgens de verzekeringsvoorwaarden afgewerkt. Dit houdt in dat de factuur of rechtstreeks bij de verzekering of naar de patiënt gestuurd wordt.
  • De patiënt dient zelf op de hoogte te zijn van het aantal behandelingen die vergoed worden en weet dus vanaf welk moment de rekening zelf betaald moet worden.
  • De factuur van fysiotherapeut dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  • Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb